Nasze produkty

Dla partnerów handlowych

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

1.    Definicje
1.1.    Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej „OWSID”.
1.2.    „Dostawca” – FHP Vileda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, KRS: 194371, REGON: 63015095000000.
1.3.    „Nabywca” – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
1.4.    Dostawca i Nabywca łącznie zwani dalej „Stronami”.


2.    Zakres zastosowania OWSID
2.1.    OWSID stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Dostawcą, a Nabywcą. Jeżeli Strony prowadzą współpracę handlową na podstawie akceptacji oferty złożonej przez Dostawcę, bądź złożenia zamówienia przez Nabywcę, OWSID stanowią integralną część każdego zamówienia i każdej oferty. OWSID obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej pomiędzy Stronami.
2.2.    Nabywca, lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, składając zamówienie, przyjmując ofertę, bądź zawierając umowę z Dostawcą potwierdza, iż zna i akceptuje OWSID.
2.3.    Niniejsze OWSID mają zastosowanie do sprzedaży wszystkich produktów przez Dostawcę oraz świadczenia wszystkich usług realizowanych przez Dostawcę.
2.4.    Niniejsze OWSID nie mają zastosowania w sytuacji, gdy po stronie Nabywcy występuje konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2.5.    Współpraca handlowa pomiędzy Stronami realizowana jest na podstawie umów zawartych przez Strony, zamówień złożonych przez Nabywcę, lub akceptacji oferty złożonej przez Dostawcę. Wymienione czynności są wiążące dla stron o ile zostały dokonane w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
2.6.    Obowiązujące u Nabywcy warunki współpracy handlowej, o odmiennej treści, nie są akceptowane przez Dostawcę i nie regulują współpracy stron.


3.    Informacje o produkcie
3.1.    Wszystkie informacje o produktach oferowanych przez Dostawcę, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Dostawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie w jakim zostaną wyraźnie zaakceptowane przez obie Strony.
3.2.    Nabywca zobowiązany jest znać parametry techniczne zamawianych produktów.


4.    Ceny
4.1.    Ostateczne ceny nabycia produktów ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Dostawcy w dniu zawarcia umowy, przez co rozumie się również akceptację oferty Dostawcy przez Nabywcę lub złożenie zamówienia przez Nabywcę.


5.    Dostawa, terminy dostawy
5.1.    Termin dostawy produktów Strony ustalają każdorazowo indywidualnie. Termin dostawy realizowany jest z dokładnością co do 1 dnia.
5.2.    Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu prawem roszczeń jedynie wtedy, gdy Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie realizuje dostawy lub świadczenia.
5.3.    Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli Stron.
5.4.    W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze produktów Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.
5.5.    W przypadku nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień umownych, w całości bądź w części, Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów poniesionych przez Dostawcę, wynikających z działania lub zaniechania Nabywcy.
5.6.    Transport produktów zapewnia Dostawca.
5.7.    Koszty dostawy ponosi Dostawca.
5.8.    Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia środków niezbędnych do rozładunku produktów w miejscu dostawy.
5.9.    Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Dostawca nie miał wpływu.


6.    Przejście prawa własności i ryzyka
6.1.    Dostarczone przez Dostawcę produkty pozostają jego własnością do momentu pełnej zapłaty należności za produkty oraz wszelkich wynikających z dostawy lub usługi, kosztów i świadczeń dodatkowych.
6.2.    Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania produktów upoważnionemu do ich odbioru przedstawicielowi Nabywcy.


7.    Wady produktów
7.1.    Nabywca zobowiązany jest do zbadania produktów pod względem ilościowym i jakościowych natychmiast po ich odbiorze.
7.2.    W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niezgodności, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, o tym fakcie Dostawcy, w formie pisemnej.
7.3.    Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie produktów w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, lub przedstawienia mu oferty.
7.4.    W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 7.2., Dostawca zobowiązany jest wymienić zakupione produkty na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana produktów zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku niedotrzymania niniejszego terminu przez Dostawcę, Nabywca uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Dostawca może odmówić usunięcia wad, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów.
7.5.    Jeżeli spośród produktów , będących przedmiotem zamówienia, możliwe jest oddzielenie produktów  wadliwych, od produktów nieposiadających wad, uprawnienie Nabywcy do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do produktów wadliwych.
7.6.    Nabywca nie jest uprawniony do odesłania produktów bez uprzedniego porozumienia z Dostawcą.
7.7.    Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy produkty zostały wydane Nabywcy.
7.8.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty użyte w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.


8.    Warunki płatności
8.1.    Płatność za produkty realizowana jest na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcę, oraz w terminie określonym w fakturze.
8.2.    W przypadku uchybienia terminowi płatności przez Nabywcę, Dostawca upoważniony jest do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
8.3.    Niezależnie od prawa do dochodzenia odsetek i odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, w przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty przekraczającej 14 dni lub grożącej niewypłacalności Nabywcy, Dostawca ma prawo żądać zapłaty wszelkich nieuregulowanych należności, wstrzymać dostawy i świadczenie usług, lub wykonać je wyłącznie w rozliczeniu gotówkowym. Dostawca ma ponadto prawo częściowo lub całkowicie odstąpić od umowy i odebrać produkty uprzednio dostarczone.


9.    Pozostałe ustalenia
9.1.    Stosunki prawne pomiędzy Stronami reguluje prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań pomiędzy Stronami jest Warszawa. Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami jest sąd powszechnego właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
9.2.    W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSID pozostałe postanowienia oraz realizowane na jej podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą.
9.3.    W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Stronami, postanowienia umowne mają pierwszeństwo przed OWSID, na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu Cywilnego.
9.4.    Nabywca akceptujący OWSID wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
9.5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSID mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9.6.    OWSID wchodzą w życie z dniem 01 marca 2016 r.
 

Vileda
Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Cookies i Polityce Prywatności.
Możesz zmienić poniższe ustawienia w dowolnym momencie, jednakże część funkcjonalności strony może być wtedy niedostępna. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat usuwania cookies, skorzystaj z informacji zawartych w pomocy twojej przeglądarki.
Zaakceptuj wybrany typ cookies:

Zaakceptowane funkcjonalności

  • przechowywanie informacji o zaakceptowaniu polityki prywatności
  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych ocen statystycznych
  • prezentacja informacji i reklam na opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie

Odrzucone funkcjonalności

  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych danych analitycznych
  • prezentacja informacji i reklam opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie
  • możesz używać wszystkich funkcjonalności strony