Nasze produkty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI VILEDA

Korzystając ze strony www.vileda.pl („Serwis”), zawierając z nami umowę, ubiegając się o zatrudnienie w naszej organizacji, korzystając lub nabywając nasze usługi lub produkty, odwiedzając naszą siedzibę, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym, wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo najważniejsze informacje o tym w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych („Polityka Prywatności”).

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHP-VILEDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000194371, posiadająca NIP 7790042544, nr REGON 630150950 i kapitał zakładowy
w wysokości 6 650 000,00 zł („Administrator” lub „VILEDA”).

KATEGORIE OSÓB

Przetwarzamy dane osobowe następujących grup osób:
1.    Klienci oraz potencjalni Klienci – czyli osoby, które korzystają lub zamierzają korzystać z usług i produktów VILEDA;
2.    Kandydaci – czyli osoby ubiegające się o zatrudnienie w VILEDA;
3.    Użytkownicy – czyli osoby odwiedzające nasz Serwis oraz profile VILEDA w serwisach Facebook, Youtube;
4.    Goście biura VILEDA – czyli osoby odwiedzające siedzibę VILEDA.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
1.    dane identyfikacyjne oraz kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, stanowisko służbowe;
2.    dane związane z korzystaniem z Serwisu oraz wizytami na profilach Vileda w serwisach Facebook, Yotube: adres IP komputera, pliki cookies, parametry urządzenia, wyszukiwanie hasła, długość wizyt, zainteresowania Użytkowników, rodzaj i wersja przeglądarki Użytkownika, dane systemu operacyjnego, informacje o sieci Użytkownika;
3.    dane związane z prowadzeniem subskrypcji: dane dotyczące preferencji i zainteresowań;
4.    dane związane z aktywnością w mediach społecznościowych: posty i kliknięcia „Lubię to!” oraz inne aktywności związane z obecnością w mediach społecznościowych m.in. na Facebooku i YouTube, w szczególności udostępnianie postów VILEDA

CELE PRZETWARZANIA

1)    Dane Klientów oraz potencjalnych Klientów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
•    promocji działalności, produktów oraz usług oferowanych przez Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym tą zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
•    przygotowania i realizacji umowy świadczenia usług oraz innych usług i produktów VILEDA, a także wynikających z nich praw i obowiązków Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
•    wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy
o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);
•    realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów), a w przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie.
2)    Dane Kandydatów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
•    przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które ubiega się Kandydat,
w tym skontaktowania się z nim w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
•    przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacyjnego, w szczególności skontaktowania się
z nim w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wskazanego w wyrażonej zgodzie;
•    realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych
z procesem zatrudnienia, w szczególności Kodeksu pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, nie dłużej niż jest to potrzebne dla pełnej realizacji celów przetwarzania
w związku z zatrudnieniem;
•    realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO i nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów.
3)    Dane Użytkowników wykorzystywane są przez Administratora
w następujących celach:
•    promocji działalności, produktów oraz aktualnych usług oferowanych przez Administratora, w tym o nowościach (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym tą zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
•    możliwości potwierdzenia wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wymaganych przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
•    monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie oraz w mediach społecznościowych VILEDA oraz promowaniu usług i produktów Administratora za pośrednictwem mediów społecznościowych – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb, prowadzenia statystyk liczby wizyt Użytkowników na profilach w mediach społecznościowych VILEDA oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych VILEDA – co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym przypadku wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak nie dokonujemy identyfikacji osób, których profilowanie dotyczy;
•    związanych z obsługą Państwa pytań, w przypadku gdy nie są one związane bezpośrednio
ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami lub innymi oferowanymi produktami przez – co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
4)    Dane Gości biura VILEDA wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
•    zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim Gości biura VILEDA, ale również przedmiotów i dokumentacji objętej tajemnicą – co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura VILEDA

ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W ramach prowadzonej przez nas działalności Państwa dane mogę być przekazywane operatorowi Serwisu VENTI R. WIERZBICKI M. RYTYCH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi (93-192), przy ulicy Senatorskiej 31 oraz profili VILEDA w serwisach społecznościowych Facebook i Youtube, a także innym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, księgowe, podatkowe, hostingowe, marketingowe, statystyczne, informatyczne oraz prawne.

Strona vileda.pl korzysta z usług  Google, które pozyskują dane z witryny. Pod poniższym linkiem można zapoznać się z informacjami, w jaki sposób Google używa danych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza oraz przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest konieczny dla realizacji celów wskazanych powyżej.
Jednak w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzanie danych osobowych związane jest z marketingiem naszych produktów i usług i nie udzielali Państwo na to odrębnej zgody, wchodzi to w zakres naszego prawnie uzasadnionego interesu – w takim przypadku, mogą Państwo zgłosić sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych w tym celu, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed złożeniem sprzeciwu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub jest potrzeba ich uzupełnienia;
•    prawo do żądania usunięcia danych osobowych – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych;
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na przykład do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych – które zostały zebrane związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do przekazania innemu administratorowi;
•    prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania;
•    prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
•    prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono
w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
•    prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zwracamy Państwa uwagę, iż w Serwisie znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Facebook, Youtube) i profili Administratora na takich portalach, które nie należą do Administratora.
W odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z tymi regulacjami.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (Facebook, Youtube), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkowników.
Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.
Polityka Prywatności jest przez nas na bieżąco aktualizowana.
Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie w Serwisie.
Vileda
Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Cookies i Polityce Prywatności.
Możesz zmienić poniższe ustawienia w dowolnym momencie, jednakże część funkcjonalności strony może być wtedy niedostępna. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat usuwania cookies, skorzystaj z informacji zawartych w pomocy twojej przeglądarki.
Zaakceptuj wybrany typ cookies:

Zaakceptowane funkcjonalności

  • przechowywanie informacji o zaakceptowaniu polityki prywatności
  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych ocen statystycznych
  • prezentacja informacji i reklam na opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie

Odrzucone funkcjonalności

  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych danych analitycznych
  • prezentacja informacji i reklam opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie
  • możesz używać wszystkich funkcjonalności strony