Nasze produkty

O nas

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „W domu wszystko jest w porządku” dla uczestniczek Festiwalu Kobiet Internetu

§ 1 Postanowienie ogólne

1. Regulamin ustala zasady konkursu „W domu wszystko jest w porządku” (dalej: „Konkurs”) oraz warunki udziału w Konkursie .

2. Konkurs organizowany jest przez Pro Loko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 42/17A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474116, posiadającą NIP 7010392560, Regon 146847335, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 PLN(dalej: „Organizator”).

3. Konkurs jest prowadzony na zlecenie FHP-Vileda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem 0000194371, NIP: 7790042544, REGON: 630150950, (dalej: „Zleceniodawca”).

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od 23listopada 2019 roku, od godz. 10:00:01 do 30 listopada 2019 roku, do godz. 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej: „Facebook”), na którym prowadzony jest fanpage Zleceniodawcy o nazwie „Vileda Polska” pod adresem https://www.facebook.com/ViledaPolska/ (dalej: „Profil”). Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, wspierany, sponsorowany, ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook. Tym samym, wskazany  serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.

5. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 Zasady udziału w Konkursie

1.      Konkurs jest przeprowadzany w specjalnie utworzonym poście konkursowym  pt. „W domu wszystko jest w porządku  na stronie głównej Profilu.

2.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy lub podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Zleceniodawcą w ramach realizacji Konkursu, a także członkowie rodzin ww. osób (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznego pożycia).

3.      Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) osiągnęły pełnoletniość i mają pełną zdolność do czynności prawnych;

b) ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz

c) prowadzą aktywny publiczny profil na portalu Instagram, zgodnie z regulaminem platformy Instagram.

4.      Aby wziąć udział w konkursie, każdy Uczestnik powinien:

-zrobić sobie zdjęcie w strefie Vileda, umieszczonej podczas „Festiwalu Kobiet Internetu”, który odbędzie się w Gdyni w dniach 23–24 listopada 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności, które to zdjęcie ma przedstawiać hasło „W domu wszystko jest w porządku” (dalej: „Zadanie Konkursowe”),

 -dodać w komentarzu do posta konkursowego na Profilu wykonanego Zadania Konkursowego, wraz z umieszczeniem trzech hasztagów

#viledaczystydom #viledafestiwalkobietinternetu #viledapolska #wdomuwszystkojestwporzadku

- umieszczeniu Zadania Konkursowego na swoim profilu na portalu Facebook oraz Instagram wraz z oznaczeniem @ViledaPolska  #viledaczystydom  #viledafestiwalkobietinternetu #viledapolska  #wdomuwszystkojestwporzadku

 

Osoba publikująca zdjęcie z Zadaniem Konkursowym w sposób opisany w § 2 ust. 4 dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) i tym samym staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

5.      Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne bądź naruszać praw osób trzecich. Oceniane będą jedynie Zgłoszenia Konkursowe będące bezpośrednimi odpowiedziami na Zadanie Konkursowe.

6.      Uczestnictwo w Konkursie, jak również podanie związanych z uczestnictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne oraz oznacza, że Uczestnik zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

7.      Organizator może na każdym etapie Konkursu dokonać weryfikacji spełniania warunków udziału w Konkursie przez Uczestników. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie lub w inny sposób narusza Regulamin, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym do odmowy realizacji prawa do wcześniej przyznanej nagrody, a także do usunięcia Zgłoszenia Konkursowego.

8.      Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia Konkursowe przesyłane przez jedną osobę z więcej niż jednego konta (profilu) na portalu Instagram oraz Zgłoszenia Konkursowe publikowane z fikcyjnych profili, nie będą brały udziału w Konkursie.

9.      Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do udziału w Konkursie, praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do otrzymania przyznanej nagrody.

§3 Prawa autorskie

1. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, że:

- jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia Konkursowego,

- udziela nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie zgody na używanie, wykorzystanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku, poprzez wszelkie formy publikacji, w szczególności na portalach Facebook i Instagram oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,

- posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami wobec do Organizatora lub Zleceniodawcy związanymi z publikacją lub innym wykorzystaniem Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik zwolni ich ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

2. Poprzez opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską;

b) wprowadzenie do obrotu;

c) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. Zgłoszenia Konkursowe mogą zostać wykorzystane także do celów promocyjnych Profilu oraz samego Konkursu.

4. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

5. Organizator i Zleceniodawca upoważnieni są do wykorzystania utworu w ramach licencji w sposób anonimowy, a Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez podania imienia i nazwiska.

6. Uczestnik na życzenie Organizatora lub Zleceniodawcy zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

7. Rozpowszechnianie utrwalonego w Utworze wizerunku Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje używanie, wykorzystanie i publiczne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach przeprowadzanego Konkursu oraz do celów promocyjnych Profilu oraz samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku gdy na zdjęciu będzie utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania zgody na prezentowanie wizerunków innych osób. W przypadku zaś jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tego tytułu, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności

 §4 Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, w skład której wchodzi weekendowy pobyt w SPA dla 3 osób  o wartości 5000 zł brutto (zwana dalej „Nagrodą Główną”) oraz 3 nagrody dodatkowe w postaci 3 robotów sprzątających VR 302 o wartości 799 zł brutto każdy (zwane dalej „Nagrodą”).

2. Prawo do żądania wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody Głównej lub Nagrody bądź prawo do jej zamiany na inną nagrodę jest wyłączone.

3. Organizator informuje, że Nagroda Główna przewidziana w konkursie przekracza kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora. Natomiast Nagroda przewidziana w konkursie nie przekracza kwoty, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.

4. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w §4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

§5 Wyłonienie Zwycięzców w Konkursie

1. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie do 15 grudnia 2019 roku.

2. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa w składzie: 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela Zleceniodawcy (dalej:„Komisja”). Komisja czuwa również nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

3. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane pod względem następujących kryteriów: kreatywność, najlepsze dopasowanie zdjęcia do hasła oraz pomysłowość przesłanego Zgłoszenia Konkursowego.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie polegać na wyłonieniu jednego spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych zakwalifikowanego do ewentualnego otrzymania Nagrody Głównej  oraz trzech spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych zakwalifikowanego do ewentualnego otrzymania Nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu.

5. Twórca najlepszego wybranego Zgłoszenia Konkursowego uzyskuje prawo do otrzymania Nagrody Głównej natomiast trzej Twórcy wybranych Zgłoszeń Konkursowych uzyskują prawo do otrzymania Nagrody. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę lub Nagrodę Główną w Konkursie.

§6 Wydanie Nagród

1. Informacje o wygranej w Konkursie oraz sposobie wydania Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook.

2. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie Zwycięzca zostanie poproszony o podanie w odpowiedzi zwrotnej danych niezbędnych do wydania Nagrody Głównej lub Nagrody, tj.:

- imię i nazwisko Zwycięzcy;

- numer telefonu kontaktowego Zwycięzcy;

- adresu do doręczeń,

- adres e-mail Zwycięzcy.

3. Jeżeli Zwycięzca nie przekaże danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, Uczestnik traci prawo do Nagrody lub Nagrody Głównej.

4. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres przez niego wskazany w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora odpowiedzi na powiadomienie o wygranej.

5. Odbiór Nagrody zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę poprzez podpisanie Protokołu odbioru Nagrody, zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz przesłanie skanu lub jego dobrej fotografii na wskazany w prywatnej wiadomości przez Organizatora adres e-mail. Protokół odbioru Nagrody należy wypełnić poprzez wskazanie danych, o których mowa w ust. 8 poniżej. Nieodebranie Nagrody lub niewypełnienie Protokołu odbioru Nagrody skutkuje utratą prawa do Nagrody lub Nagrody Głównej.

6. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.

7. Organizator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przekaże dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 6 na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Podatek zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Tym samym, Zwycięzca Nagrody wyraża zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna nie została mu wydana, lecz została przekazana bezpośrednio przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Zwycięzca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia powyższych obowiązków podatkowych, tj.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, NIP / PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator zastrzega sobie prawo żądania przekazania przez Zwycięzcę dodatkowych informacji, jeżeli okażą się one niezbędne do wypełnienia zobowiązań podatkowych lub innych obowiązków wymaganych przepisami prawa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia Nagrody na skutek podania przez Zwycięzcę Konkursu niewłaściwych danych adresowych lub nieobecność Zwycięzcy Konkursu pod wskazanym adresem zamieszkania.

10. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z jej odbioru przez Zwycięzcę, Komisja niezwłocznie wyłoni nowego Zwycięzcę Konkursu spośród pozostałych Zgłoszeń Konkursowych. Procedura powiadamiania o wygranej oraz odbioru Nagrody opisane powyżej będą miały odpowiednie zastosowanie.

11. Organizator nie przewiduje informowania pozostałych Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami o wynikach w Konkursu.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora w następujący sposób:

a) w formie pisemnej na adres:

Pro Loko sp. z o.o. biuro@pro-loko.pl, z dopiskiem Konkurs „W domu wszystko jest w porządku

b) ustnie w siedzibie Organizatora lub;

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@pro-loko.pl

najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

3. Za datę złożenia reklamacji uważa się w przypadku poczty elektronicznej - datę odebrania wiadomości e-mail, a w przypadku poczty tradycyjnej – datę stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji. Rozstrzygnięcie Komisji w zakresie rozpatrywanej reklamacji jest ostateczne Powyższe nie ma wpływu na prawa Uczestników do dochodzenia przysługujących im roszczeń w postępowaniu sądowym.

§8 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Poprzez przystąpienie do konkursu w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Facebook/Instagram oraz wizerunku. Uczestnik, który został Zwycięzcą Konkursu wyraża także zgodę na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu kontaktowego, adresu pocztowego do doręczeń oraz adresu e-mail. Udzielona przez Uczestnika zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Pro Loko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/17A, 00-659 Warszawa. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wydania Nagród, jak również archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, który może być realizowany również po zakończeniu Konkursu. Z tego powodu dokumenty związane z Konkursem podlegają archiwizacji). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik konkursu przyjmuje ponadto do wiadomości, iż przetwarzanie jego danych osobowych podanych w profilu publicznym odbywa się zgodnie z polityką prywatności portalu Facebook oraz Instagram, na której treść Zleceniodawca i Organizator nie mają wpływu.

3. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator Pro Loko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/17A, 00-659 Warszawa. Dane osobowe podane przez Zwycięzców na dokumencie odbioru nagrody, o którym mowa w §6 ust. 5 będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych wyłącznie w celach związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową. Laureatom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane Laureatom przez Organizatora przy wydaniu nagród.

4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą przechowywane będą przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców do momentu przekazania Nagród lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki ww. administratorów.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: w zakresie usług księgowych, podmiotów świadczących na rzecz Organizatora usługi promocyjne, usług kurierskich/pocztowych.

6. Na żądanie uczestnika, Organizator bez żadnych kosztów przekaże informację o zbieranych danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych uczestnikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania danych. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się niemożliwe, administratorzy zapewnią, aby dane nie były na bieżąco używane.

7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom Nagrody Głównej i Nagród oraz realizację obowiązków podatkowych.

8. Wszelkie pytania i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres: Pro Loko Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42/17 A, 00-459 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „W domu wszystko jest w porządku.”, ustnie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:

9. Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie marketingowych informacji przez Organizatora konkursu. Zgodna może być odwołana w każdym czasie, w taki sam sposób jak jej udzielenie. Wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację odrębnego oświadczenia.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został udostępniony na Profilu oraz na FB Festiwalu Kobiet Internetu https://www.facebook.com/festiwalkobiet/ .

2. Zasady przeprowadzania Konkursu są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie, a jakiekolwiek inne materiały marketingowe, reklamowe, informacyjne itp. Organizatora lub Zleceniodawcy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń w stosunku do Organizatora lub Zleceniodawcy Konkursu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeśli jest to uzasadnione celem Konkursu oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i praw Uczestników.

 

 

Załącznik nr. 1

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY W KONKURSIE VILEDA „W DOMU WSZYSTKO JEST W PORZĄDU”

 

 

Imię i nazwisko: ..............................................................................

Nr dowodu: .....................................................................................

PESEL: ...........................................................................................

Niniejszym kwituje odbiór przyznanej nagrody: .......................................................................................................................................

 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że: - wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w dobrej wierze, - spełniam i akceptuje wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie Konkursu „W domu wszystko jest w porządku”

 

 

……                       , dnia ........................................ .                                                                      Podpis Laureata


Pobierz plik regulaminu
Vileda
Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Cookies i Polityce Prywatności.
Możesz zmienić poniższe ustawienia w dowolnym momencie, jednakże część funkcjonalności strony może być wtedy niedostępna. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat usuwania cookies, skorzystaj z informacji zawartych w pomocy twojej przeglądarki.
Zaakceptuj wybrany typ cookies:

Zaakceptowane funkcjonalności

  • przechowywanie informacji o zaakceptowaniu polityki prywatności
  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych ocen statystycznych
  • prezentacja informacji i reklam na opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie

Odrzucone funkcjonalności

  • anonimizowanie danych statystycznych
  • poprawa jakości naszych danych analitycznych
  • prezentacja informacji i reklam opartych o Twoje zainteresowania i treści oglądane na tej stronie internetowej
  • rozróżnianie użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie
  • możesz używać wszystkich funkcjonalności strony